Verkoopvoorwaarden

1. Behoudens schriftelijk afwijkende bepalingen door Fire-Proof bvba ’voor akkoord’ ondertekend, zijn alle overeenkomsten aangegaan door en verbintenissen van Fire-Proof bvba onderworpen aan de hierna vermelde algemene voorwaarden.Algemene en/of bijzondere voorwaarden voorkomend op de dokumenten van clienten zijn uitdrukkelijk uitgesloten.Door aanvaarding van offertes en facturen van Fire-Proof bvba , aanvaardt de client deze algemene voorwaarden. De client wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden.

2. Offertes en bestellingen: De bestellingen van clienten zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Fire-Proof bvba. De offertes van Fire-Proof bvba zijn geldig gedurende 30 dagen. Het toezenden van prijzen houdt geen offerte in en verplicht Fire-Proof bvba niet tot het uitvoeren van werken of het leveren van goederen.

3. Leveringstermijn: Alle leveringen zullen geschieden zonder garantietermijn volgens de beschikbaarheden van de goederen, de mogelijkheid van vervoer, rekening houdend met de overige verbintenissen van Fire-Proof bvba en met de mogelijkheid van de onderaannemers. Een leveringstermijn wordt slechts bij benadering en ten titel van inlichting verstrekt. Het verval van de termijn kan geenszins ingeroepen worden als grond tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de client lastens Fire-Proof bvba.

4. Alle niet te voorziene gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Fire-Proof bvba, waardoor de normale uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk wordt, waardoor zij gedwongen wordt de uitvoering van haar verbintenissen tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als overmacht, als ook oorlogstaking, lock-out, brand, overstroming,stormen, vries,laattijdige leveringen van fabrikanten, vernietigingen of wijziging van grondstoffen, contracten door leveranciers. In geval van overmacht heeft Fire-Proof bvba het recht de overeenkomst als onbestaande te beschouwen zonder schadevergoeding aan de client verschuldigd te zijn, eveneens wanneer het geval zich voordoet bij één van de leveranciers of onderaannemers van Fire-Proof bvba.

In geval van tijdelijke schorsing van de werkzaamheden door overmacht, wordt de leveringstermijn indien bindend (wat normaliter niet het geval is) verlengd met de periode van schorsing en de termijn noodzakelijk om de werf terug werkzaam te maken.

5. Schade geleden door de client naar aanleiding van verkeerd gebruik door haar van de producten afgenomen van Fire-Proof bvba, m.a.w. ander gebruik dan gestipuleerd in de de gebruiksinstructies of in de algemene dokumentatie, kan nooit ten laste gelegd worden van Fire-Proof bvba. In geval van beschadiging moet de client bewijzen dat hij het product afgenomen van Fire-Proof bvba correct heeft toegepast. opdat Fire-Proof bvba aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.

6. De materialen, die Fire-Proof bvba met haar producten moet bewerken worden geacht droog te zijn, in perfecte staat en geschikt voor behandeling met haar producten.Fire-Proof bvba is niet aansprakelijk voor slechte resultaten naar aanleiding van gebrekkige staat van de te behandelen materialen. De producten van Fire-Proof bvba zijn grondig getest. Fire-Proof bvba is echter niet verantwoordelijk voor schade of mindere resultaten n.a.v. gebruik op anders samengestelde materialen, dan deze vermeld in de attesten van het Laboratorium voor Aanwending van Brandstoffen en Warmte- overdracht. te Gent.

7. De client is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan haarzelf, Fire-Proof bvba of één van de onderaannemers van Fire-Proof bvba door de personen, die zij heeft toegelaten op de werf waar de werkzaamheden van Fire-Proof bvba worden uitgevoerd.

8. Klachten: Klachten nopens de kwaliteit van de geleverde goederen of uitgevoerde werken door Fire-Proof bvba moeten per aangetekend schrijven overgemaakt worden binnen de 8 dagen vanaf datum van de factuur.Bij gebreke hieraan worden de werkzaamheden en goederen geacht te zijn aanvaard.

In geval van verborgen gebreken moet de aangetekende brief binnen 48 uur, te lopen vanaf het ogenblik waarop het gebrek kon worden vastgesteld worden verzonden.

9. Briefwisseling: Al de facturen van Fire-Proof bvba worden verzonden per gewone post op risico en gevaar van de bestemmeling. De client zal moeten bewijzen dat de factuur niet verzonden werd op de datum van factuur.

Indien op verzoek van de client de factuur gericht en verzonden wordt naar een derde, gebeurt dit enkel onder het voorbehoud dat Fire-Proof bvba al haar rechten behoudt ten aanzien van de client.

10. Betalingen: Elke rekening is contant betaalbaar te Antwerpen in de burelen van Fire-Proof bvba. Deze bepaling wordt op geen enkele wijze gewijzigd, ook niet door het trekken van van wissels of het aanvaarden van effecten.

Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat een aanmaning vereist is, een forfetaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het niet-betaalde bedrag met een minimum van 3500 F. Tevens zijn verwijlintresten verschuldigd vanaf de factuurdatum aan 1 % per maand.

11. De vaten BURNSTOP van 25 L, 200 L en 1000 L waarin de producten geleverd worden, zijn eveneens contant betaalbaar bij levering. Bij teruggave in perfecte staat wordt de prijs binnen de 30 dagen terugbetaald.

12. Niet nakomen van verplichtingen: De client moet zijn verplichtingen respecteren. Hij kan zijn bestelling niet annuleren of op éénzijdige wijze de overeenkomst beëindigen.Bij niet nakoming van zijn verplichtingen, heeft Fire-Proof bvba het recht te kiezen tussen gedwongen uitvoering en de ontbinding van rechtswege, zonder dat zij een andere verplichting heeft dan de client te verwittigen bij aangetekend schrijven van haar keuze.

In geval van ontbinding van rechtswege is de client een vergoeding verschuldigd van 20 % van het totaal bedrag van de bestelling met een minimum van 3500 F.Indien de werkelijke schade meer bedraagt dan 20 % wordt de vergoeding wegens ontbinding verhoogd tot de werkelijke schade.

De betaling van de schadevergoeding dient te gebeuren binnen de 10 dagen na verzending van het aangetekend schrijven waarin de ontbinding wordt meegedeeld.Bij laattijdige betaling zal op de vergoeding artikel 10 van toepassing zijn, met name een schadevergoeding van 10% en een intrest van 1% per maand vanaf de datum van het aangetekend schrijven.

13. Risico’s: De goederen reizen uitsluitend op risico van de client vanaf het laden in het magazijn van Fire-Proof bvba of van één van zijn leveranciers op de vrachtwagen of een ander vervoermiddel, zelfs in geval van levering franco. De prijzen houden in: vertrek uit Antwerpen en transportkosten voor de client.

14. Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven eigendom van Fire-Proof bvba tot na volledige betaling, ook zo de goederen bewerkingen hebben ondergaan.

15. Geschillen: Alle door Fire-Proof bvba aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.Indien de Vrederechter bevoegd is voor het geschil zal territoriaal gezien de Vrederechter van het 1 ste Kanton van Antwerpen bevoegd zijn.