Graffiti Remover NP 221

Graffiti remover NP 221 is een zeer krachtig en effectief product voor het verwijderen van verf restanten en schaduw residuen van ongewenste graffiti. Graffiti remover BP 221 is samengesteld op basis van volledig biologisch afbreekbare ingrediënten.

Graffiti remover NP 221 verwijdert residuen die overblijven na het gebruik van andere graffiti removers.

Applicatie

Giet onverdund op de schaduw die verwijderd moet worden. Niet verspuiten.

Laat een aantal minuten inwerken.

Was grondig af met water. Een beter resultaat wordt verkregen indien warm water gebruikt wordt.

Indien de schaduwen die verwijderd moeten worden niet geheel na de eerste behandeling verwijderd kan worden, herhaal dan de bovenstaande behandeling een aantal keren.

Na gebruik van de Graffiti remover NP 221 moet het oppervlak geneutraliseerd worden. Gebruik hiervoor een product met een pH van 4 of spoel grondig met water.

Biologische afbreekbaarheid:

93,4 %binnen 15 dagen

pH waarde

14 Sterk alkalisch

Technische veiligheid maatregelen:

Bewaren op een koele, droge plaats.

Weghouden van kinderen

Sluit geopende verpakkingen goed af.

Zorg voor goede ventilatie tijdens gebruik

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik, weghouden van open vuur.

Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Draag neopreen of butylrubber handschoenen en een veiligheidsbril.

Indien grote hoeveelheden gebruikt worden, draag dan adembescherming met filter A of ABEK.

Hygiëne:

De normale voorzorgmaatregelen voor het werken met chemicaliën moeten in acht worden genomen.

Graffiti remover NP 221 is sterk corrosief en bijtend; in geval van contact met de huid, spoel met overvloedig water en was met water en zeep.

Niet innemen, giftig bij inwendig gebruik.

Bij contact met de ogen spoelen met overvloedig water voor tenminste 15 minuten, vervolgens een arts raadplegen.

https://www.fire-proof.com/sites/default/files/Graffiti-Remover-NP-221_T...

Brandbeveiliging: 

Tags: